Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Caritas Diecezji Łowickiej z siedzibą w Łowiczu przy ul. Stary Rynek 20, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, kontakt do administratora e-mail: lowicz@caritas.pl,
2) Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, kontakt e-mail: lowicz@caritas.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• przyjęcia zgłoszenia uczestnika – podstawa prawna zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym celu,
• kontaktowania się w celu związanym z usługą- podstawa prawna zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
• realizacji oraz dokonania niezbędnych rozliczeń- podstawa prawna wynikająca z obowiązujących przepisów prawa, celów rachunkowych i podatkowych,
• koordynacji działań programowych i wypoczynku- podstawa prawna wynikająca z obowiązujących przepisów prawa,
• archiwizacji kart kwalifikacyjnych – dane osobowe przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie zapewnienia rozliczalności,
• rozpatrzenia ewentualnych reklamacji w przypadku jej złożenia, bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń-podstawa prawna wynikająca z obowiązujących przepisów prawa,
• marketingu bezpośredniego prowadzonego w formie tradycyjnej, dotyczącego własnych produktów lub usług, co nie wymaga zgody,
• przetwarzanie wizerunku uczestnika – podstawa prawna odrębna zgoda, materiał marketingowy administratora.*
4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz na zlecenie administratora m.in. dostawy usług IT, podmioty uczestniczące w realizacji usługi tj. towarzystwo ubezpieczeniowe.
4) podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji w/w celów, w przypadku niepodania danych niemożliwa będzie realizacja usługi
5) posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
• dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia formy wypoczynku,
• dane przetwarzane dla celów rozliczeń będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku obrotowego, w którym wystawiono ostatni dokument księgowy.

*Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka obejmuje tworzenie, powielanie, kadrowanie oraz kompozycję wizerunku w materiałach Caritas Diecezji Łowickiej. Jednocześnie zezwalam na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w celach promocyjnych oraz w celach informacyjnych związanych z prowadzoną działalnością przez Caritas Diecezji Łowickiej w formach: zamieszczenie wizerunku w strukturze kolonii, rejestrowanie wizualne wszystkich działań związanych z działalnością statutową Caritas Diecezji Łowickiej, publikacji na stronie internetowej: www.caritas.diecezja.lowicz.pl, umieszczenia na identyfikatorze kolonijnym – o ile występuje, publikacji w informatorze promocyjnym, publikacji w ofertach przekazywanych podmiotom finansującym, dofinansowującym lub wspierającym w ramach rozliczenia.
Zezwolenie dotyczy fotografii przedstawiającej moje dziecko w postaci zarówno całej sylwetki, jak i portretu, osobno lub w zestawieniu z wizerunkami innych osób.