Klauzula informacyjna

Organizator obozu informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Caritas Diecezji Łowickiej z siedzibą w Łowiczu przy ul. Stary Rynek 20, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania podanych danych osobowych, kontakt do administratora e-mail: lowicz@caritas.pl,
2) Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, kontakt e-mail: lowicz@caritas.pl,
3) Dane osobowe podane w kartach kwalifikacyjnych przetwarzane będą w celu:
• przyjęcia zgłoszenia uczestnika / służby – podstawa prawna: zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym celu,
• kontaktowania się w celu związanym z usługą – podstawa prawna: zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
• realizacji oraz dokonania niezbędnych rozliczeń – podstawa prawna wynikająca z obowiązujących przepisów prawa, celów rachunkowych i podatkowych,
• koordynacji działań programowych i wypoczynku – podstawa prawna wynikająca z obowiązujących przepisów prawa,
• archiwizacji kart kwalifikacyjnych – dane osobowe przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie zapewnienia rozliczalności,
• rozpatrzenia ewentualnych reklamacji w przypadku jej złożenia, bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń – podstawa prawna wynikająca z obowiązujących przepisów prawa,
• marketingu bezpośredniego prowadzonego w formie tradycyjnej, dotyczącego własnych produktów lub usług, co nie wymaga zgody,
• przetwarzanie wizerunku uczestnika – podstawa prawna: odrębna zgoda, materiał marketingowy administratora.
4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz na zlecenie administratora m.in. dostawy usług IT, podmioty uczestniczące w realizacji usługi tj. towarzystwo ubezpieczeniowe.
5) podanie danych w kartach kwalifikacyjnych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji w/w celów, w przypadku niepodania danych niemożliwa będzie realizacja usługi
6) posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
7) Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
8) Dane osobowe uczestników obozu będą przechowywane:
• dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń będą przechowywane przez 3 lata od zakończenia formy wypoczynku,
• dane przetwarzane dla celów rozliczeń będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku obrotowego, w którym wystawiono ostatni dokument księgowy.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650)
Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.459, 933, 1132, z 2018 r. poz. 398, 650).