Zapisy

Organizacja obozu w wakacje 2021 r. zależna jest od aktualnych warunków epidemiologicznych oraz obostrzeń i decyzji rządu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania obozu, jeśli warunki epidemiologiczne nie pozwolą na jego bezpieczną organizację.

ZGŁOSZENIA DO SŁUŻB prowadzone są od 8 lutego 2021 r.

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW na obóz MIKASZÓWKA 2021 przyjmujemy od 12 kwietnia 2021.

Zgłoszenia wcześniejsze (telefoniczne, mailowe, osobiste)
NIE BĘDĄ uwzględniane.

 Aby zapisać uczestnika na obóz należy:

 1. Skontaktować się telefonicznie z organizatorem. Podczas rozmowy zostanie podany kod do internetowego formularza zgłoszeniowego.

2. Wypełnić formularz zamieszczony na dole strony i poczekać na odpowiedź na podany w formularzu adres email zawierającą kartę kwalifikacyjną i informacyjną. Odpowiedź jest potwierdzeniem przyjęcia na obóz.

 2. Zapoznać się z regulaminem obozu (umieszczony jest na karcie informacyjnej) i zaakceptować go.

 3. Wypełnić otrzymaną od organizatorów imienną kartę kwalifikacyjną. Karta kwalifikacyjna musi być podpisana przez obojga rodziców (lub opiekunów prawnych). W ten sposób rodzice (lub opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na uczestnictwo dziecka w obozie oraz akceptują regulamin obozu.

 4. Zwrócić wypełnioną i podpisaną kartę kwalifikacyjną do organizatorów w ciągu dwóch tygodni od dnia jej otrzymania (liczy się dzień dostarczenia karty a nie data stempla pocztowego!!!).  Wraz z kartą należy wpłacić zaliczkę w wysokości 100 zł lub całą kwotę.

 5. Niedopełnienie terminu złożenia Karty kwalifikacyjnej oznacza rezygnację i automatyczne skreślenie z listy uczestników. Na to miejsce AUTOMATYCZNIE zostaje wpisana osoba z listy rezerwowej – NIE MA MOŻLIWOŚCI POWROTU DO POPRZEDNIEGO UCZESTNIKA.